Privacy Statement

Fysio KB, gevestigd aan het Raadhuisplein 30a 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit is noodzakelijk om je (medisch) goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom doen we er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Fysio KB verwerkt je persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  De persoonsgegevens die door Fysio KB worden verwerkt, zijn persoonsgegevens die je via de website www.fysiokb.nl, e-mail, sms, apps, facebook, WhatsApp, Instagram, of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven en/of persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of gebruik van de website www.fysiokb.nl, of daarmee vergelijkbare toepassingen. Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht.

Daarnaast verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn je huisarts, Polisnr. Zorgverzekering, evt. Aanvullende Verzekering en Legitimatiegegevens en Burgerservicenummer (BSN) en informatie over je gezondheid. Het BSN nummer dient te worden verschaft in verband met het controleren op je verzekering (COV). Je deelt (via de website) met ons bijzondere persoonsgegevens over je gezondheid, zodat wij een inschatting kunnen maken van jouw klacht/aandoening en hulpvraag.  

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Fysio KB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld declaraties; 
 • communicatie met zorgverleners, letselschade advocaten over een opdracht; 
 • uitvoering geven aan een opdracht; 
 • contact met je op te nemen als dat nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;  
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten; 
 • het leveren van een behandeling Fysiotherapie en/of Manuele Therapie volgens de wettelijke voorwaarden;
 • het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de praktijk (legitimatieplicht);
 • voor overleg met, of verslag aan je huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk (alleen na jouw toestemming);
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • opstellen en uitvoeren van het voor jou op maat gemaakte behandelplan;
 • je te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten; 
 • voor de financiële administratie en overige administratie, bijvoorbeeld bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau; 
 • voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête;
 • voor de Landelijke database van de beroepsgroep KNGF.

Fysio KB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.  

Bewaartermijn 

Fysio KB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of zolang als nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysio KB deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;  
 • het verzorgen en bewaren van de medische behandeldossiers;  
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;  
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen middels een verwerkersovereenkomst. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

De website van Fysio KB maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van je  persoonsgegevens door Fysio KB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, altijd bij ons aanvragen. 

Vraag of klacht 

Heb je een vraag of klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Fysio KB? Neem dan contact met ons op via info@fysiokb.nl. We beantwoorden je vraag of klacht zo snel mogelijk. 

Fysio KB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

Bescherming van gegevens

Fysio KB neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fysiokb.nl. 

Wijzigingen in het Privacy Statement 

Fysio KB behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op onze website bekend worden gemaakt. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 20 april 2023. 

Contactgegevens:

Fysio KB

Raadhuisplein 30a

2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

E-mailadres: info@fysiokb.nl

Telefoonnummer: 06-22320227